Khi đạt được các cấp độ VIP các phí dịch vụ đặt hàng của mỗi đơn hàng sẽ được tính theo cấp VIP.

BẢNG TÍNH PHÍ DỊCH VỤ THEO CẤP VIP
  VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5 VIP 6
Cấp Sao * ** *** **** ***** ******
Giao Dịch Đến 5tr Đến 50tr Đến 100tr Đến 200tr Đến 300tr Trên 300tr
Phí DV 8% 5% 3% 2% 1,5% 1%